KOLEJNY ETAP DO OTWARCIA ŻŁOBKA W GMINIE ŚWIDNICA ZA NAMI

Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego oraz nadania mu statutu to kolejny krok na drodze do realizacji pierwszej tego typu placówki  w gminie Świdnica. Prace budowlane realizowane są zgodnie z harmonogramem. Dzisiaj Rada Gminy Świdnica jednogłośnie przyjęła uchwałę określającą cele i zadania, warunki przyjmowania dzieci do żłobka, sposób ustalania odpłatności za pobyt i wyżywienie, organizację żłobka, sposób zarządzania oraz gospodarkę finansową, nadzór i kontrolę nad jednostką oświatową.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. W pierwszym roku funkcjonowania Żłobka ( tj. w roku 2021)  termin naboru określi organ prowadzący. W kolejnych latach podstawowa rekrutacja odbywać się będzie od 1 kwietnia do 31 maja.

Zgodnie z przyjętym dziś Statutem przez radnych Rady Gminy Świdnica, pierwszeństwo w przyjęciu ma:

1) dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracują lub pobierają naukę w szkole lub w szkole wyższej w trybie dziennym lub prowadzą gospodarstwo rolne lub pozarolniczą działalność gospodarczą,

2) dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

3) dziecko z rodziny wielodzietnej,

4) dziecko rodzica/opiekuna prawnego, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,

5) dziecko posiadające rodzeństwo korzystające z usług Żłobka.