Ponad 900 tyś. na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w Gminie Świdnica. Znamy wyniki konkursu grantowego

Rozstrzygnięto konkurs  grantowy dla mieszkańców Gminy Świdnica na wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w ramach projektu pn. „Wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej”. Dla naboru prowadzone dla gminy Świdnicy przyznano 45 grantów na łączną kwotę 908 250,19 zł.

Ile łącznie wpłynęło wniosków?

Liczba złożonych wniosków: 124.

Liczba wniosków odrzuconych: 2

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania: 2 405 888,68 (słownie: dwa miliony czterysta pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt osiem groszy);
Łączna kwota przeznaczona na granty w naborze (alokacja) dla Gminy Świdnica wynosiła: 909 500,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy pięćset złotych zero groszy).

W sytuacji wystąpienia oszczędności w projekcie bądź zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania na realizację grantów przez Instytucję Pośredniczącą Aglomeracji Wałbrzyskiej będą podpisywane umowy z kolejnymi wnioskodawcami zgodnie z listą rankingową.

Pełna informacja o wynikach konkursu znajduje się na stronie

http://wymianakotlow.pl/gmina-swidnica

Grantobiorcy, których wnioski uzyskały rekomendację do dofinansowania, otrzymają w najbliższym czasie pisemną informację wraz z wykazem dokumentów, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy o dofinansowanie.
Oceny projektów dokonywała Komisja Oceny Projektów, w której skład wchodzili m.in. przedstawiciele innych samorządów (partnerów projektu). Komisja oceniała wnioski pod względem formalnym oraz merytorycznym na podstawie kryteriów wyboru Grantobiorców określonych w naborze o dofinansowanie http://wymianakotlow.pl/jak-uzyskac-dofinansowanie/procedura-wyboru-grantobiorcow.