KOLEJNE ŚRODKI NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

KOLEJNE ŚRODKI NA PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE

120 tys. zł. zostanie przeznaczonych w tym roku na dofinansowanie kolejnych przydomowych oczyszczalni, lub  szczelnych zbiorników bezodpływowych. Tylko w ubiegłym roku udzielono 10 dotacji, a od początku trwania Programu łącznie na ten cel wydano 3,1 mln. zł. W ramach tej kwoty zostało wybudowanych 267 oczyszczalni w 11 sołectwach.

Gmina Świdnica wywiązując się z zadań własnych, do których należy m.in. kanalizowanie, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, przyjmuje od kilku lat uchwałę w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze. Stwarza tym samym  mieszkańcom gminy Świdnica dogodne warunki budowy indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Docelowo takie działanie przyczyniają się do szybszego uporządkowania gospodarki ściekowej – podkreśla wójt Teresa Mazurek.

Decyzją Rady Gminy Świdnica w tegorocznym budżecie gminy zostały zabezpieczone środki w wysokości 120 tys. zł. W tym roku o dotację celową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków będą mogli ubiegać się mieszkańcy z Krzczonowa, Niegoszowa, Miłochowa, Gogołowa, Makowic, Jagodnika, Wieruszowa i Pogorzały.

Podjęta podczas XXI sesji Rady Gminy Świdnica uchwała w sprawie szczegółowych warunków udzielania dotacji celowej w 2020 roku na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Świdnica będzie mogła wejść w życie dopiero po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

O planowanym terminie naboru wniosków będziemy informować na bieżąco.

Close Menu