6 MAJA RUSZA NABÓR WNIOSKÓW W GMINNYM PROGRAMIE DOTUJĄCYM WYMIANĘ TZW. „KOPCIUCHÓW”

Wójt gminy Świdnica ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła w nieruchomościach o charakterze mieszkalnym położonych na terenie gminy Świdnica.

WNIOSKI O UDZIELENIE DOTACJI NALEŻY SKŁADAĆ OD 6 MAJA 2021 R. DO 14 MAJA 2021 R., OSOBIŚCIE W PUNKCIE INFORMACYJNYM URZĘDU GMINY ŚWIDNICA STANOWISKO NR 100, LUB POCZTĄ.

Wniosek powinien być wypełniony w całości !!!, opatrzony podpisem Wnioskodawcy oraz zawierać wszystkie niezbędne załączniki.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. W przypadku współwłaścicieli pisemną zgodę właścicieli/współwłaścicieli na realizację inwestycji, a także na rozliczenie dofinansowania przez jednego, wskazanego imiennie właściciela/współwłaściciela, posiadającego pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie i rozliczenie dotacji, w tym do zawarcia umowy o udzielenie dotacji.
 2. W przypadku ustanowienia pełnomocnika (zaznaczony pkt. 2 we wniosku o dotację) należy dołączyć pisemne pełnomocnictwo.
 3. W przypadku współwłasności małżeńskiej należy dołączyć zgodę małżonka.
 4. W przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową, posiadającą wspólną kotłownię z wnioskiem występuje Zarządca wspólnoty załączając do niego uchwałę o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie źródła ciepła wraz z pełnomocnictwem do reprezentowania wspólnoty przez Zarządcę .

Wszystkie wnioski złożone przed bądź po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 1. osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
 2. wspólnota mieszkaniowa, której członkowie są osobami fizycznymi będącymi właścicielami lub współwłaścicielami lokali i korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni.

Dotacja będzie udzielona w wysokości 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie, jednak nie większej niż 7 000 zł.

Dofinansowaniu podlegają ekologiczne źródła ciepła tj.:

 1. kotły gazowe,
 2. piece zasilane prądem elektrycznym,
 3. kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012),
 4. kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) ,
 5. pompy ciepła.

Warunkiem niezbędnym do objęcia zadania dofinansowaniem jest trwała likwidacja głównego źródła ciepła starej generacji oraz niezaleganie przez Wnioskodawcę w podatkach, opłatach lokalnych oraz opłatach za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Świdnica.

Kolejność osób zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania, ustala się na podstawie kolejności złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Świdnica.

Osoby zakwalifikowane do otrzymania dofinansowania zostaną poinformowane pisemnie o terminie i miejscu zgłaszania się do tut. Urzędu w celu podpisania umowy, przy czym niedotrzymanie w/w terminu uznaje się za rezygnację wnioskodawcy z dotacji.

Zakwalifikowanie wydatków rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

Dotacja nie może być udzielona , jeżeli zadanie zostanie wykonane przed podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

Wnioski obowiązują tylko w roku kalendarzowym w którym zostały złożone.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Zespole Ochrony Środowiska pokój 310 Urzędu Gminy Świdnica, a także pod numerem telefonu: 74 8523067 wew. 310 oraz na stronie www.gmina.swidnica.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania.

Druk wniosku oraz pozostałe załączniki dostępne są w pok. 114 (parter) Urzędu Gminy Świdnica oraz na stronie internetowej www.gmina.swidnica.pl