Wybory na Urząd Prezydenta RP

Przed nami niespełna trzy tygodnie kampanii na Urząd Prezydenta RP. Choć większość z nas chciałaby puścić w niepamięć ostatnią próbę przeprowadzenia głosowania, to z pewnością wielu rodaków z emocjami będzie śledzić obecną kampanię. My, nie chcąc wzbudzać dodatkowych i niepotrzebnych emocji politycznych, skupimy się na sprawach praktycznych.

Historia prezydentury
Urząd Prezydenta Polski istnieje od grudnia 1922 roku. Wówczas Urząd Prezydenta II RP zastąpił Urząd Naczelnika Państwa Republiki Polskiej. Warto przypomnieć, że po 1939 roku jego depozytariuszami byli prezydenci Polski na uchodźstwie w Paryżu, Angers i Londynie. W wyniku porozumień Okrągłego Stołu, Urząd Prezydenta został przywrócony w 1989. Pierwszym demokratycznie wybranym prezydentem po 1989 roku był Lecha Wałęsa, który odebrał insygnia od ostatniego prezydenta na uchodźstwie – Ryszarda Kaczorowskiego.

Prezydent, czyli kto?
Wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Urzędzie Prezydenta RP zawarte jest w Konstytucji, a dokładniej w dziale piątym, artykule 126. Prezydent jest najwyższym przedstawicielem RP i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Prezydent czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Natomiast w artykule 127 zawarty jest sposób jego wyboru. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez Naród w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Na Prezydenta Rzeczypospolitej może być wybrany obywatel Polski, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu. Kandydata zgłasza co najmniej 100 000 obywateli mających prawo wybierania do Sejmu.

Co prezydent może?
Prezydent Rzeczypospolitej to: Reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych i Zwierzchnik Sił Zbrojnych. Nadaje Ordery i odznaczenia oraz Nominacje. Desygnuje i powołuje Premiera i członków Rady Ministrów. Nadaje obywatelstwo czy przewodniczy Radzie Gabinetowej.

Ma prawo łaski. Zgodnie z przepisami art. 122 Konstytucji warunkiem wejścia w życie każdej ustawy jest podpisanie jej przez Prezydenta. Mogą jednak wystąpić sytuacje, w których Prezydent ma wątpliwości co do słuszności (celowości) przyjętych w ustawie rozwiązań lub jej zgodności z Konstytucją.

Kalendarz wyborczy Wybory Prezydenckie 2020

Przed nami wybory na Urząd Prezydenta Polski 2020. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, opublikowanym przez Polską Agencję Prasową, w piątek 5 czerwca minie termin na zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta, a także o uczestnictwie w wyborach przez komitety wyborcze, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami prezydenta zarządzonymi na 10 maja.

10 czerwca minie termin na zgłaszanie do PKW nowych kandydatów na prezydenta, a także ponowne zgłaszanie kandydatów, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez PKW w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja. W praktyce oznacza to, że do 10 czerwca komitety nowych kandydatów będą musiały złożyć wymagane sto tysięcy podpisów poparcia. Okazuje się, że obecnie nowym kandydatem, który zapowiedział start w wyborach jest Rafał Trzaskowski.

12 czerwca pełnomocnicy wyborczy będą mogli zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Natomiast komisje wyborcze mają być powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

Wybory korespondencyjne i w lokalu. Do 13 czerwca wyborcy przebywający za granicą mają czas na zgłaszanie konsulom zamiaru głosowania korespondencyjnego. Natomiast do 16 czerwca wyborcy będą mogli zgłosić chęć głosowania korespondencyjnego w kraju.

Do 21 czerwca Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek Ministra Zdrowia będzie mogła wydać uchwałę, w której zarządzi wyłączne głosowanie korespondencyjne na terenie co najmniej gminy lub jej części, jeśli na tym terenie nastąpiło nagłe i znaczące pogorszenie sytuacji w związku z epidemią koronawirusa.

Do 26 czerwca osoby przebywające w dniu wyborów na obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych będą mogły zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego.

Uwaga – ważne! 26 czerwca to również dzień do którego wyborcy głosujący korespondencyjnie w kraju będą mieli czas na wrzucenie kopert zwrotnych do nadawczych skrzynek pocztowych.28 czerwca w godzinach od 7 do 21 odbędzie się głosowanie w lokalach wyborczych. Wtedy też możliwe będzie dostarczenie kopert zwrotnych (od głosujących korespondencyjnie) przez Pocztę Polską oraz urzędy gmin do właściwych obwodowych komisji wyborczych, możliwe będzie także dostarczenie kopert zwrotnych przez wyborców osobiście lub za pośrednictwem innych osób do właściwych obwodowych komisji wyborczych.

Close Menu